Generelle vilkår og betingelser - Xiaomi Planet

ALMINDELIGE BETINGELSER

gyldig og effektiv med henblik på drift af hjemmesiden og med henblik på at give samtykke i overensstemmelse med disse generelle vilkår og betingelser

Artikel I

INDLEDENDE BESTEMMELSER OG DEFINITIONER

1.1 Disse generelle vilkår og betingelser beskriver i detaljer rammerne for det juridiske forhold mellem virksomheden og den besøgende, der opstår ved at gennemse indholdet på hjemmesiden. Besøgende er bundet af reglerne, der er reguleret af disse generelle vilkår og betingelser fra det øjeblik de erhverver status som besøgende.

1.2 Juridiske forhold, der ikke er reguleret af disse generelle forretningsbetingelser, er underlagt de relevante generelt bindende lovbestemmelser, der er gyldige og effektive på Den Slovakiske Republiks område, især lov nr. 513/1991 Coll. Handelsregel som ændret og lov nr. 185/2015 Coll., Copyright Act som ændret (i det følgende også kaldet "Copyright Act" i den relevante grammatiske form), uanset om den besøgende eller klienten er forretningsenheder, der er registreret i udlandet eller er fysiske personer, der er statsborgere Af Den Slovakiske Republik eller andre stater som Den Slovakiske Republik.

1.3 Virksomheden er et virksomhedsfirma, der er etableret, etableret og registreret i de relevante registre i overensstemmelse med de relevante generelt bindende lovbestemmelser, der er gældende og effektive i Den Slovakiske Republik, og som er autoriseret til at udføre forretningsaktiviteter, så det kan være operatør af hjemmesiden og internetapplikationen og under disse generelle vilkår og betingelser.

1.4 I forbindelse med disse generelle vilkår og betingelser er webstedet et websted, hvis indhold vil blive vist for den besøgende eller klienten i en standard internetbrowser efter indtastning af domæneadressen som www.xiaomiplanet.sk eller vises efter omdirigering af besøgende fra et andet websted. For at undgå enhver tvivl er det bestemt, at webstedet i forbindelse med disse generelle vilkår og betingelser betyder enhver del af webstedet, der er identificeret via en underdomæne-adresse til en domæneadresse i henhold til første punktum i dette afsnit. Hjemmesiden drives af. Virksomheden beslutter om indholdet af hjemmesiden, især om strukturen på hjemmesiden, den grafiske gengivelse af dens dele og det hele, sammensætningen af ​​webstedets indhold, omfanget og placeringen af ​​de krævede og offentliggjorte oplysninger.

1.5 Med henblik på disse generelle vilkår og betingelser er indholdet på webstedet alt multimedie, grafisk, tekstmæssigt eller andet indhold, der adskiller sig fra internetapplikationen, som vises for den besøgende, når han gennemsøger webstedet eller gennemsøger webstedet. Virksomheden udøver alle ejendomsrettigheder for forfattere eller andre personer, der har bidraget til oprettelsen af ​​det pågældende indhold med deres kreative intellektuelle aktivitet og har samtidig alle rettigheder til webstedsindholdet, som ikke er beskyttet af intellektuelle ejendomsrettigheder som et genstand for beskyttelse. Når udtrykket Webstedsindhold bruges i disse generelle vilkår og betingelser, betyder det indholdet på hjemmesiden som helhed og på samme tid hver del deraf, medmindre andet er bestemt i disse generelle vilkår og betingelser. Uden virksomhedens forudgående samtykke har den besøgende ingen ret til at bruge indholdet på webstedet eller nogen anden del deraf end ved browsing på webstedet.

1.6 Med henblik på disse generelle vilkår og betingelser er den besøgende en fysisk eller juridisk person, der indtaster domæneadressen i adresselinjen i den almindelige internetbrowser som www.xiaomiplanet.sk eller adressen på et af underdomænerne i den pågældende domæneadresse og viser webstedsindholdet eller du vil blive omdirigeret til webstedsindholdet hovedsageligt, men ikke udelukkende, fra internetsøgemiljøet eller fra et andet websted, og webstedsindholdet vises.

1.7 Med henblik på disse generelle vilkår og betingelser er en teknisk enhed en enhed, der indeholder hardware- og softwareudstyr, der muliggør forbindelse til webstedet i miljøet af elektronisk kommunikationsnetværk Internet, se indholdet på hjemmesiden og bruge tjenesten, især personlig computer eller bærbar computer eller tablet eller smartphone. Brug af teknisk udstyr i forbindelse med browsing på hjemmesiden eller brugen af ​​internetapplikationen er det eneste ansvar for den person, der surfer på hjemmesiden.

1.8 Med henblik på disse generelle vilkår og betingelser er GDPR forordning (EU) 2016/679 fra Europa-Parlamentet og Rådet af 27. april 2016 om beskyttelse af enkeltpersoner med hensyn til behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne data, om ophævelse af direktiv 95/46 / EF.

1.9 Med henblik på disse generelle vilkår og betingelser er lov om beskyttelse af personoplysninger lov fra det nationale råd i Slovakiet nr. 18/2018 Coll. Om beskyttelse af personoplysninger og om ændring af visse love som ændret.

Artikel II

REGLER FOR VISNING AF WEBSTEDET

2.1 Den besøgende har ret til at se indholdet på webstedet ved hjælp af det tekniske udstyr.

2.2 Den besøgende er forpligtet til at fortsætte på en sådan måde, at browsing på hjemmesiden og enhver del af indholdet på webstedet på en sådan måde, at dens handlinger ikke forstyrrer virksomhedens eller andre besøgende eller tredjeparts rettigheder. I tilfælde af, at en sådan indgriben opstår, er den besøgende ansvarlig for konsekvenserne af denne indgriben uafhængigt uden selskabets deltagelse.

2.3 Den besøgende må ikke fysisk downloade indholdet på hjemmesiden eller nogen del deraf fra webstedet til den tekniske enhed ud over indholdet på hjemmesiden, der er udpeget af virksomheden til download til den tekniske enhed eller oprette noget visuelt eller lyd- eller audiovisuelt billede fra webstedsindholdet. optage. I tilfælde af at den besøgende overtræder disse forpligtelser, er han ansvarlig for enhver skade, som selskabet eller andre besøgende eller tredjeparter pådrager sig.

2.4 Den besøgende har ret til at downloade den del af indholdet på hjemmesiden, der er udpeget af virksomheden til dette formål, forudsat at han i denne procedure er forpligtet til at følge selskabets instruktioner. I tilfælde af manglende overholdelse af virksomhedens anvisninger udløber enhver besøgs ret til erstatning for eventuelle skader.

2.5 I tilfælde af at webstedets indhold er et sted til udtryk for en udtalelse eller andet udtryk for den besøgende om en bestemt kendsgerning, er den besøgende også forpligtet til at fortsætte i overensstemmelse med bestemmelserne i art. II par. 2.2 i disse generelle vilkår og betingelser. I tilfælde af at en sådan indgriben kan forventes eller forekommer, forbeholder virksomheden sig retten til ensidigt at fjerne en sådan mening fra indholdet på hjemmesiden. For at undgå tvivl er det bestemt, at virksomheden ikke er ansvarlig for nogen udtalelse, der udtrykkes via hjemmesiden; Den besøgende er eneansvarlig for indholdet af udtalelsen eller anden erklæring og mulig overtrædelse af generelt bindende lovbestemmelser, der er gyldige og effektive på Slovakiets område.

2.6 Den besøgende må ikke forhindre andre diskuterende i at diskutere eller tilføje bidrag til diskussionerne, han må ikke misbruge det rum, der er beregnet til diskussion, især til fremme af sin person, andre personer, varer eller tjenester.

2.7 Den besøgende har ikke ret til nogen belønning for at lægge ind i diskussionen eller forummet.

2.8 I tilfælde af overtrædelse af den besøgendes forpligtelser er virksomheden berettiget til at fjerne alt indhold, som den besøgende har tilføjet til hjemmesiden.

2.9 Det er bestemt, at virksomheden har ret til at gemme midlertidige eller permanente filer i den besøgendes tekniske udstyr, den såkaldte cookies designet til at lette virksomhedens kommunikation med den besøgende. Den besøgende skal også bekræfte dette ved at klikke på det relevante link vedrørende meddelelse af samtykke til lagring af de pågældende filer i det tekniske udstyr.

Artikel III

SELSKABETS RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER

3.1 Virksomheden sikrer, at hjemmesiden er tilgængelig uden afbrydelser eller andre afbrydelser. Afbrydelse eller fiasko af hjemmesiden på grund af omstændigheder, der udelukker ansvar i henhold til art. VIII i disse generelle vilkår og betingelser. Afbrydelse eller fiasko af hjemmesiden på grund af regelmæssige eller ekstraordinære serviceindgreb fra virksomheden betragtes heller ikke som en overtrædelse af forpligtelserne.

3.2 Virksomheden er forpligtet til at udføre alle handlinger, der objektivt kan forventes af den besøgende med hensyn til virksomhedens forretningsmæssige, økonomiske og ejendomsmæssige baggrund for at forhindre skade på den besøgendes ejendom. Virksomheden er ikke ansvarlig for skader på den besøgendes ejendom, der er opstået som følge af en overtrædelse af deres forpligtelser.

3.3 Virksomheden har andre rettigheder og forpligtelser i henhold til andre bestemmelser i disse generelle vilkår og betingelser.

3.4 Virksomheden forbeholder sig retten til ensidigt at supplere eller ændre disse generelle vilkår og betingelser som krævet af beskyttelsen af ​​virksomhedens rettigheder eller legitime interesser eller tredjeparter.

Artikel IV

FOREBYGGELSE AF DAMME OG SKADER

4.1 Virksomheden og den besøgende er forpligtet til at være mere opmærksomme på forebyggelse af skader, især den generelle forebyggelse af skader. Den besøgende er forpligtet til at underrette virksomheden om forhindringer, der forhindrer eller forhindrer ham i at opfylde sine forpligtelser i henhold til disse generelle vilkår og betingelser og konsekvenserne af manglende overholdelse. Oplysningerne skal gives uden unødig forsinkelse, efter at den ansvarlige part er blevet opmærksom på hindringen eller har været i stand til at lære med behørig omhu.

4.2 Hver part i det juridiske forhold har ret til erstatning for skader, der er forårsaget som følge af misligholdelse af forpligtelser fra en anden part i det juridiske forhold, medmindre ansvar er udelukket i henhold til disse generelle vilkår og betingelser.

4.3 I tilfælde af at en omstændighed udelukker selskabets ansvar opstår, er virksomheden forpligtet til straks at informere kunden om disse forhold.

Artikel V

KONFLIKTLØSNING

5.1 Parterne i det juridiske forhold under disse generelle vilkår og betingelser forpligter sig til at træffe alle tilgængelige foranstaltninger for specifikt at løse eventuelle uenigheder og tvister, der måtte opstå som følge af den ansvarlige persons misligholdelse, og til at løse situationen efter fælles overenskomst. Tvister, der kan opstå som følge af manglende opfyldelse af forpligtelser i henhold til disse generelle vilkår og betingelser, vil blive behandlet for de relevante almindelige domstole i Den Slovakiske Republik og i henhold til generelt bindende lovbestemmelser, der er gyldige og effektive på Den Slovakiske Republiks område.

Artikel VI

BESTEMMELSER OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE DATA

6.1 Den terminologi, der anvendes i indholdet af denne artikel, har samme betydning som den samme terminologi, der anvendes i indholdet af GDPR og persondataloven.

6.2 I forbindelse med denne artikel i disse generelle vilkår og betingelser betyder den berørte person den besøgende, hvis han er en fysisk person. Operatøren er virksomheden.

6.3 Virksomheden i henhold til bestemmelserne i art. 6 par. 1 bogstav b) GDPR behandler den registreredes personlige data, som er: navn, efternavn, e-mail-adresse.

6.4 Den registrerede erklærer, at han / hun har leveret alle personoplysninger om sin person til virksomheden frit og seriøst, og at hans / hendes vilje i denne procedure var reel og uden fejl, og erklærer samtidig, at alle personoplysninger, der leveres af ham / hende, er komplette, aktuelle og sande som giver personlige data.

6.5 Det juridiske grundlag for behandling af personoplysninger er

a) give samtykke fra den registrerede til behandling af personoplysninger i overensstemmelse med bestemmelserne i art. 6 par. 1 bogstav b) GDPR.

6.6 Til behandling af personoplysninger i henhold til art. VI par. 6.4 i disse generelle vilkår og betingelser er indsamling, lagring og behandling af personoplysninger af virksomheden og deres anvendelse i handlinger i forbindelse med brugen af ​​hjemmesiden af ​​den berørte person og andre berørte personer, herunder enhver kommunikation med den berørte person såvel som til virksomhedens egne markedsføringsformål. oplysninger om hjemmesiden eller andre tjenester eller produkter fra virksomheden, herunder elektronisk (e-mail, sms).

6.7 Den registrerede er fuldt ansvarlig for skader forårsaget af forkerte eller forældede leverede personoplysninger eller videregivelse af personoplysninger om en anden person end den registrerede.

6.8 Den pågældende har ret til når som helst at trække skriftligt tilbage. Tilbagetrækning af samtykke er effektiv på dagen for dets levering til virksomheden.

6.9 Personoplysninger Den registrerede er beskyttet i overensstemmelse med bestemmelserne i persondataloven og GDPR.

6.10 Virksomheden forpligter sig til at træffe alle forholdsregler til behovet for effektiv sikkerhed for den berørte persons personlige data samt at sikre alle data, database og mailfiler fra den berørte person mod deres tab, skade eller ødelæggelse.

6.11 Virksomheden i overensstemmelse med bestemmelserne i art. 13 GDPR underretter den berørte person om følgende oplysninger:

Operatøridentifikationsdata:

Planets sro, ID 52
med hjemsted i Sedličná 114, 913 11 Trenčianske Stankovce
e-mail: info (at) xiaomiplanet.sk

Formål med behandling af personoplysninger er defineret i bestemmelsen i art. VI par. 6.6 i disse generelle vilkår og betingelser,

Retsgrundlag for behandling af personoplysninger er defineret i bestemmelsen i nr. VI par. 6.5 generelle vilkår og betingelser,

Liste over personlige data er defineret i bestemmelsen i art. VI par. 6.3 i disse generelle vilkår og betingelser.

6.12 I særlige tilfælde, hvis det er nødvendigt og nødvendigt for korrekt brug af internetapplikationen at levere personoplysninger om den berørte person til en tredjepart eller til at overføre personoplysninger til et tredjeland, skal virksomheden give oplysninger til den berørte person.

6.13 Virksomheden opbevarer den berørte persons personoplysninger i en maksimal periode på 10 år, resp. indtil den pågældende persons samtykke er tilbagekaldt.

6.14 Den registrerede har ret til at anmode virksomheden om adgang til personoplysninger vedrørende den registrerede, retten til at korrigere personlige data, retten til at slette personlige data eller retten til at begrænse personoplysninger, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​personoplysninger og retten til overførsel af personoplysninger.

6.15 I tilfælde af mistanke om, at hans personoplysninger behandles uberettiget, har den registrerede ret til at fremsætte et forslag til Kontoret for beskyttelse af personoplysninger i Slovakiet om at indlede procedurer om beskyttelse af personoplysninger i henhold til § 100 i persondataloven.

6.16 Til oplysningerne om den berørte persons rettigheder Virksomheden henleder den berørte persons opmærksomhed på bestemmelserne i art. 15 til 22 og art. 34 GDPR, hvorefter den pågældende person har følgende rettigheder:

Retten til adgang til personoplysninger i henhold til art. 15 GDPR: Den registrerede har ret til at få en bekræftelse fra virksomheden om, hvorvidt personoplysninger om ham eller hende behandles. Den registrerede har ret til at få adgang til disse personoplysninger og til de oplysninger, der er nævnt i art. VI par. 6.3 i disse generelle vilkår og betingelser.

Retten til at korrigere personlige oplysninger i henhold til art. 16 GDPR: Den registrerede har ret til at få virksomheden til at rette korrekte personlige data vedrørende ham uden unødig forsinkelse. Med hensyn til formålet med behandlingen af ​​personoplysninger har den registrerede ret til at supplere ufuldstændige personoplysninger.

Retten til at slette personlige data i henhold til art. 17 GDPR: Den registrerede har ret til at få virksomheden til at slette personoplysninger om ham uden unødig forsinkelse, hvis den registrerede har udøvet retten til sletning, og hvis (A) personoplysningerne ikke længere er nødvendige til det formål, hvortil de blev opnået, eller (B) den registrerede trækker sit samtykke tilbage, på grundlag af hvilket behandlingen af ​​personoplysninger udføres, og der ikke er noget andet juridisk grundlag for behandlingen af ​​personoplysninger, (C) den registrerede modsætter sig behandlingen af ​​personoplysninger, og der er ingen legitime grunde til behandling af personoplysninger. personen modsætter sig behandlingen af ​​personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, (D) personoplysninger behandles ulovligt, (E) grunden til sletning er opfyldelsen af ​​forpligtelser i henhold til GDPR, persondatabeskyttelsesloven, særlig regulering eller international aftale, som Den Slovakiske Republik er bundet af, ( F) personoplysninger blev opnået i forbindelse med udbuddet af informationssamfundstjenester.

Retten til at begrænse behandlingen af ​​personoplysninger i henhold til art. 18 GDPR: Den registrerede har ret til virksomheden til at begrænse behandlingen af ​​personoplysninger om den registrerede, hvis: (A) den registrerede modsætter sig personoplysningernes nøjagtighed i den periode, der giver virksomheden mulighed for at kontrollere nøjagtigheden af ​​de personoplysninger, (B) behandlingen af ​​personoplysninger er ulovlig og den registrerede modsætter sig sletningen af ​​personoplysninger og i stedet anmoder om, at deres anvendelse begrænses, (C) virksomheden ikke længere har brug for personoplysninger med henblik på behandling af personoplysninger, men den registrerede har brug for det for at udøve et juridisk krav, dette indtil verifikation af, om selskabets legitime grunde opvejer den berørte persons legitime grunde. Virksomheden er forpligtet til at informere den registrerede, hvis behandling af personoplysninger vil være begrænset, inden begrænsningen i behandlingen af ​​personoplysninger finder sted, og inden begrænsningen i behandlingen af ​​personoplysninger ophører.

Retten til information om korrektion, sletning eller begrænsning af behandlingen af ​​personoplysninger i henhold til art. 19 GDPR: Virksomheden er, hvis den berørte person anmoder herom, forpligtet til at informere den berørte person om de modtagere, som virksomheden har underrettet om korrektion af personoplysninger, sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandlingen af ​​personoplysninger.

Retten til overførsel af personoplysninger i henhold til art. 20 GDPR: Den registrerede har ret til at indhente personlige oplysninger om ham / hende og leveret til virksomheden i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse personoplysninger til en anden operatør.

Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​personoplysninger i henhold til art. 21 GDPR: Den registrerede har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​hans eller hendes personlige data på baggrund af hans eller hendes specifikke situation på et juridisk grundlag, fordi behandlingen af ​​personoplysninger er nødvendig for at udføre en opgave af almen interesse, eller fordi behandlingen er nødvendig til legitime formål. Virksomhedens eller en tredjeparts interesser, herunder profilering baseret på disse bestemmelser. Virksomheden må ikke behandle personoplysninger yderligere, medmindre det viser de nødvendige legitime interesser for behandlingen af ​​personoplysninger, der opvejer den registreredes rettigheder eller interesser eller grundene til at fremsætte et juridisk krav. Den registrerede har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​personoplysninger, der vedrører ham eller hende med henblik på direkte markedsføring, herunder profilering, i det omfang det vedrører direkte markedsføring.

6.17 I henhold til art. 22 GDPR Den registrerede har ret til ikke at være underlagt en beslutning, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling af personoplysninger, herunder profilering, og som har juridiske virkninger, der påvirker eller på lignende måde væsentligt påvirker ham.

6.18 I henhold til art. 34 GDPR har den berørte person ret til at blive underrettet af virksomheden uden unødig forsinkelse om et brud på personoplysninger, hvis en sådan krænkelse af beskyttelse af personoplysninger kan føre til en høj risiko for en fysisk persons rettigheder.

6.19 Virksomheden er forpligtet til at give den berørte person på baggrund af hans anmodning oplysninger i henhold til art. 13 GDPR og meddelelser i henhold til art. 15 til 22 og art. 34 GDPR vedrørende behandling af hans personlige data. Virksomheden er forpligtet til at give oplysningerne i papir eller elektronisk form, normalt i den samme form, som ansøgningen blev indsendt. Hvis den berørte person anmoder herom, kan virksomheden også give oplysninger mundtligt, hvis den berørte person beviser sin identitet på en anden troværdig måde. Ved udøvelse af rettighederne i henhold til art. 15 til 22 GDPR er forpligtet til at yde samarbejde til den berørte person.

6.20 Virksomheden er forpligtet til at give den berørte person oplysninger i henhold til art. VI par. 6.16 i disse generelle vilkår og betingelser inden for en måned fra levering af anmodningen fra den berørte person. Virksomheden kan i berettigede tilfælde forlænge denne periode med yderligere to måneder under hensyntagen til kompleksiteten og antallet af ansøgninger, selv gentagne gange. Virksomheden er forpligtet til at informere den berørte person om enhver sådan forlængelse inden for en måned efter modtagelse af anmodningen sammen med årsagerne til forlængelsen.

6.21 Oplysninger i henhold til art. VI par. 6.16 i disse generelle vilkår og betingelser leveres af virksomheden gratis.

6.22 Hvis tilknytningens anmodning er åbenlyst ubegrundet eller uforholdsmæssig, især på grund af dens tilbagevendende karakter, har virksomheden ret til at opkræve den berørte person et rimeligt gebyr under hensyntagen til de administrative omkostninger ved at give oplysninger eller et rimeligt gebyr under hensyntagen til de administrative omkostninger ved meddelelse eller et rimeligt gebyr under hensyntagen til de administrative omkostninger ved at tage den anmodede handling. eller nægter at handle efter en anmodning.

6.23 Om begrænsning af den berørte persons rettigheder i overensstemmelse med og i henhold til art. 23 GDPR og § 30 i lov om beskyttelse af personoplysninger Virksomheden informerer den berørte person, hvis formålet med begrænsningen ikke er truet.

Artikel VI

Cookies og tredjeparts tjenester

7.1 Vores hjemmeside bruger cookies for at forbedre udbuddet af besøgende. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din computer eller mobilenhed / tablet eller telefon / af det websted, du besøger. Næste gang du besøger det samme websted, giver de dig derefter mulighed for at bruge de samme præferencer. Cookies indeholder personligt identificerbare oplysninger, såsom dit navn eller din e-mail-adresse - selvfølgelig kun hvis du tidligere har leveret disse oplysninger til hjemmesiden.

7.2 Cookies kan gøre dit websted lettere at bruge. For eksempel husker webstedet, at du er logget ind med dit kaldenavn, og du behøver ikke at indtaste dine loginoplysninger igen, næste gang du indlæser. Brug af cookies overtræder ikke forpligtelserne med hensyn til beskyttelse af personoplysninger, vi bruger dem ikke til at indsamle personoplysninger.

7.3 Cookies kan være midlertidige eller permanente. Midlertidige cookies eller sessionscookies slettes, når du lukker webbrowservinduet. Vedvarende cookies de forbliver på din computer, selv efter at du lukker webbrowservinduet. Disse cookies kan så kun læses af den server, der oprettede dem.

7.4 Brug af cookies kan indstilles ved hjælp af din internetbrowser. De fleste browsere accepterer automatisk cookies som standard. Du kan bruge din webbrowser til at afvise cookies eller indstille brugen af ​​kun visse cookies.

7.5 De ​​indsamlede cookies behandles hovedsageligt via Google Analytics-tjenesten, der drives af Google Inc. Hovedkvarter i 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. De indsamlede cookies behandles efterfølgende af Google Inc. i overensstemmelse med fortrolighedspolitikken tilgængelig på https://policies.google.com/privacy

7.6 Vi bruger også cookies fra de sociale netværk Facebook og Instagram på hjemmesiden, som muliggør forbedring af målretning mod reklame. Data fra disse cookies modtages direkte af deres operatører

7.7 Virksomheden bruger tredjepartsapplikationer og -tjenester på hjemmesiden, og deres anvendelse er underlagt særlige betingelser, som er tilgængelige på følgende links:

- nyhedsbrevsservice: MailerLite (https://mailerlite.com)

- Abonnementstjeneste til artikelnotifikation: OneSignal (https://onesignal.com)

- artikelkommentartjeneste: Disqus (https://disqus.com)

Artikel VII

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

8.1 Disse generelle vilkår træder i kraft og træder i kraft den 12.2.2019. februar XNUMX ved offentliggørelse på hjemmesiden.

8.2 Alle rettigheder og forpligtelser for deltagerne i det retlige forhold reguleret af disse generelle vilkår og betingelser er underlagt lovgivningen i Den Slovakiske Republik, og tvister mellem deltagerne i dette juridiske forhold vil blive behandlet og afgjort af de generelle domstole i Slovakiet.